domingo, 12 de junho de 2011

pai nosso em várias linguas

Línguas indo-européias

[editar]Proto-indo-europeu

variante 1
Pater naseros cemeni,
nomen tovos estu iseros,
reguom tevem guemoit ad nasmens,
ghuelonom tevom cvergeto cemeni ed eri,
edom naserom agheres do nasmebhos tosmei aghei
ed le agosnes nasera,
so lemos scelobhos naserobhos.
Neque gvedhe nasmens bhi perendom,
tou bhegue nasmens melguod.
Teve senti reguom,
maghti ed decorom eneu antom.
Estod.
variante 2
Pater naseros cemeni,
nomen tovos estu cventos,
reguom tevem guemoit ad nas,
veltos tevem cvergeto cemeni ertique,
edom naserom agheres do nasmebhos aghei tosmei
le todque agosnes nasera,
so lemos scelobhos naserobhos.
Neque peretod nas,
tou tratod nas apo peuces.
Teve senti reguom,
maghti decoromque bhegh antom.
Estod.

[editar]Grego

[editar]Grego Koiné

Escrita Grega[1]
Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ·
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνῶν· αμἡν·]
transcrição estrita
Pater hêmôn, ho en tois ouranois
hagiasthêtô to onoma sou,
elthetô hê basileia sou,
genêthêto to thelêma sou, hôs en ouranôi kai epi gês.
Ton arton hêmon ton epiousion dos hêmin sêmeron.
Kai afes hêmin ta opheilêmata hêmôn,
hôs kai hêmeis aphêkamen tois opheilêtais hêmôn.
Kai mê eisenengkês hêmas eis peirasmon,
alla rhûsai hêmas apo tou ponêrou
[Hoti sou estin hê basileia kai hê dynamis kai hê doxa eis tous aiônas tôn aiônôn - amên]

[editar]Grego moderno

Escrita Grega[2]
Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς,
ας αγιαστεί το όνομά σου.
ας έρθει η βασιλεία σου.
ας γίνει το θέλημά σου,
όπως στον ουρανό, έτσι και επάνω στη γη.
το καθημερινό μας ψωμί δώσε σε μας σήμερα.
και συγχώρεσε σε μας τις αμαρτίες μας,
όπως κι εμείς συγχωρούμε σ' αυτούς που αμαρτάνουν σε μας.
και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό,
αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό,
[επειδή δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα
στους αιώνες. Αμήν.]
transcrição
Patéra mas, pou eísai stous ouranoús,
as agiasteí to ónomá sou.
as érthei i vasileía sou.
as gínei to thélimá sou,
ópos ston ouranó, étsi kai epáno sti gi.
to kathimerinó mas psomí dhóse se mas símera.
kai sunchórese se mas tis amartíes mas,
ópos ki emeis sunchoroúme s' aftoús pou amartánoun se mas.
kai mi mas féreis mesa se peirasmó,
allá elefthérosé mas apó ton poniró,
[epeidhí dhikí sou eínai i vasileía kai i dhúnami kai i dhóksa
stous aiónes. Amen.
Tsakoniano[3]
Ἀφένγα νάμου π' ἔσσι στὸν οὐρανέ.
Νὰ ἔννι ἁγιαστὲ τὸ ὀνουμάντι,
νὰ μόλῃ ἁ βασιλειάντι,
νὰ ναθῇ τὸ θελημάντι, σὰν τὸν οὐρανὲ, ἔζρου ζὲ τὰν ἰγῇ.
Τὸν ἄνθε τὸν ἐπιούσιον δί νάμου νί σάμερε,
ζὲ ἄφε νάμου τὰ χρίε νάμου
καθοὺ ζὲ ἐνὺ ἐμμαφῖντε τοῦ χρεουφελῖτε νάμου,
ζὲ μὴ νὰ φερίζερε ἐμούνανε 'σ' κειρασμὸν,
ἀλλὰ ἐλευθέρου νάμου ἀπὸ τὸ κακόν.
Griko[4]
Patrimò pu stei stin ajèra,
pu n'ajasti o Nomà-su,
pu n'arti i Vasilìa-su,
Pu na jettì to telimà-su, pos stin ajèra, jùs stin ghì.
Dòstu es emà to fsomì simmerinò.
Fsexorisò-mma tes amartìe-mma,
pos emì efsexorùme us addù,
ce na mi mas fèri es ton àscimo,
ce vlèfse-ma es pa' kkakò.

[editar]Katharévussa


Escrita segundo Christusrex[5]
Πάτερ ἡμῶν ὁ ὲν τοῖς οὐρανοῖς,
ἀς ἁγιασθῇ τὸ ὄνομά σου.
ἀς ἔλθῃ ἡ βασιλεία σου.
ἀς γείνῃ τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ οὕτω καί ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς εἰς ἡμᾶς σήμερον.
Καὶ συγχώρησον εἰς ἡμᾶς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν,
καθὼς καὶ ἡμεῖς συγχωροῦμεν εἰς τοὺς ἁμαρτάνοντας εἰς ἡμᾶς.
Καὶ μὴ φέρῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν,
ἀλλὰ ἐλευθέρωσου ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ἡμᾶς.
[διότι ἰδική σου εἶναι ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόζα
εἰς τοὺς Αἰῶνας. Ἀμήν.]

[editar]Línguas românicas

[editar]Português

Catolicismo
Pai Nosso, que estais nos Céus,
Santificado seja o Vosso nome.
Venha a nós o Vosso reino,
Seja feita a Vossa vontade
Assim na Terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido
E não nos deixeis cair em tentação
Mas livrai-nos do mal.
Amén.
Protestantismo e Igreja Ortodoxa
Pai Nosso, que estás nos Céus,
Santificado seja o Teu nome.
Venha nós ao Teu reino,
Seja feita a Tua vontade
Assim na Terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoa-nos as nossas dívidas
Assim como perdoamos aos nossos devedores
E não nos deixes cair em tentação
Mas livrai-nos do mal.
[Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre.]
Amém.
Pae Nosso
Que estás n'os Ceos,Santificado seja o teu Nome;
Venha o teu Reyno;
Sea feita a tua Vontade
assi n'a Terra como n'o Ceo;
O Paon nosso de cada dia Dia
nos da hoje
E perdoao nos nossas Dividas;
assi como nos perdoamos
a os nossos Devedores;
E naon nos metas
em Tentazaon;
Mas livra nos de Mal.
Porque teu he o Reyno, e a Potencia,
e a Gloria, para todo o sempre. Amen.

[editar]Aromeno

Tatã a nostru
cai eshci pi tser,
s-ayisascã numa a Ta,
s-yinã Amirãrilja a Ta,
s-facã vreare-a Ta,
cum pi tserlu,
ashi sh-pisti loc.
Pãne-a nostrã atsea di cathi dzuã dã-nã-u sh-azã
shi ljartã-nã amãrtiile-a noastre
ashi cum lji-ljirtãm sh-a amãrtoshlor a noshci.
Shi nu nã-du la pirazmo,
ala aveaglji-nã di atsel arãulu.
Cã a Ta easte Amirãrilja shi puteare
a Tatãlui shi Hiljlui shi a Ayului Spirit,
torã, totãna shi tu eta-a etilor.
Amen.

[editar]Francês

Notre Père qui es aux cieux!
Que ton Nom soit sanctifié;
que ton règne vienne;
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour;
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés;
et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
[Car c'est à toi qu'appartiennent,
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles.]
Amen.

[editar]Italiano

Padre Nostro, che sei nei cieli,
Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,
Sia fatta la tua volontà,
Come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
E rimetti a noi i nostri debiti,
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

[editar]Siciliano

Patri nostru, ca siti nnô celu,
Fussi santificatu lu nomu vostru.
Vinissi imprescia lu regnu vostru,
Fussi faciuta la vostra Divina Vuluntati,
Comu nnô celu, d'accussì nnâ terra.
Ni dati sta jurnata lu nostru panuzzu cutiddianu,
E ni pirdunati li nostri piccati,
D'accussì niàvutri li pirdunamu ê nostri dibbitura.
E mancu ni lassati a cascari nnâ tintazzioni,
Ma ni scanzati dû mali.
[Picchì vostru esti lu regnu, lu putiri e la gloria,
Ora e pi sempri, Signuri.] Amèn.
Calabro-siciliano (sul da Calábria)
Patri nostru ca siti 'nto celu
Fussi santificatu u nomu vostru
Venissi prestu lu regnu vostru
Fussi sempri faciùta a Vuluntà Vostra
Comu 'ndo celu cusì 'nta terra
Ratandìllu sta jurnata u pani quotidianu
E pirdunatindi i nostri piccati
Cusì comu nui i rimentimu ê nemici nostri
E non 'ndi rassàti mi carimu ntâ tentazzioni
ma levatindi r'avanzi u mali.
Amen.
Salentino (sul da Apúlia, em torno de Lecce)
Sire nesciu ca stai an cielu
Cu'bbessa santificatu lu nume tou
Cu'bbegna 'mprima lu regnu tou
Cu'bbessa sempre fatta la Vuluntate toa
Comu an cielu cussì an terra
Dànnilu osce lu pane quotidianu nesciu
E perdunanni li peccati nesci
Cussì comu nui li rimentimu a li nemici nesci
E nu' lassare cu cadimu 'n tentazzione
ma 'lléandenni te lu male.
Amen.

[editar]Latim

PATER NOSTER, QVI ES IN CÆLIS
SANCTIFICETVR NOMEN TVVM;
ADVENIAT REGNVM TVVM.
FIAT VOLVNTAS TVA
SICVT IN CÆLO ET IN TERRA
PANEM NOSTRVM QVOTIDIANVM DA NOBIS HODIE
ET DIMITTE NOBIS DEBITA NOSTRA,
SICVT ET NOS DIMITTIMVS DEBIOTORIBVS NOSTRIS
ET NE NOS INDVCAS IN TENTATIONEM;
SED LIBERA NOS A MALO
AMEN.

[editar]Romeno

Tatăl nostru care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele Tău,
vie împărăţia Ta,
facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele
dă-ne-o nouă astăzi
şi ne iartă nouă greşelile noastre
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Şi nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne mantuieste de cel rău.
[Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.]

[editar]Catalão

Pare nostre, que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre regne;
faci’s la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d’avui;
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
[Perquè són vostres per sempre, el regne,
el poder i la glòria. Amen.]

[editar]Espanhol

Padre nuestro, que estás en el cielo
Santificado sea Tu nombre;
Venga a nosotros Tu reino.
Hágase Tu voluntad
En la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Y no nos dejes caer en la tentación;
líbranos de todo mal.
[Porque Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria por siempre, Señor. Amén.]

[editar]Línguas germânicas

[editar]Africâner


Onse Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word.
Laat u koninkryk kom.
Laat u wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood,
En vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
Lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose.
[Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid,
tot in ewigheid.
Amen.]

[editar]Dinamarquês


Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Um comentário:

 1. O Pai Nosso em Brasilanco.

  (Paterunon)

  "Paterunon či est in Celi,
  Santificiat est Nomeniton,
  Vene at nis Regiaton,
  Est faciunt voluntiton,
  Aša in terrala com in celul.
  Davet nis hodi
  Paninon de oni matina,
  Perdonat nis ofendines
  Aša com nuss perdona
  At čiu have ofendat nis,
  Et non lašat cadû nis in tentacia,
  Autem librat nis de Mali.
  Amem."

  ResponderExcluir

CANAL NO YOUTUBE